Álláspályázat - Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
2018. május 2. 21:56

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociálpedagógus diploma
 • vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • vezetői program
 • végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-7-13/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 • vagy
 • személyesen: Nagyné dr. Tari Ibolya, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.


 

 [MB2]