Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatója az önkormányzat által kezdeményezett kistérségi rendkívüli ülés összehívásáról
2011. július 26. 11:44

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

 

Ügyiratszám: Sz01/5856- 2,/2011.

Tárgy: Tájékoztatás rendkívüli ülés összehívása kapcsán

Ügyintéző: dr. Csongrádi Helga
Tel.: 06-62-562-687

Hiv. szám: 576-32/2011.

Balogh Jánosné
Polgármester Asszonynak

Mártély Község Önkormányzata

Mártély

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz érkezett, 576-32/2011. iktatószámú levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Leveléhez csatoltan megküldte a Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 154/2011. (VII. 11.) Kt. határozat kivonatát, amely alapján Ön 2011. július 14. napján kelt levelében a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) elnökétől kérte a Társulási Tanács ülésének összehívását. Ezzel kapcsolatban hivatkozott a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (Tkt.) 7. § (3) bekezdés b) pontjára, valamint a Társulás Társulási Megállapodásának V. fejezet 3. és 4. pontjaira, melyekre tekintettel az ülés 5 napon belüli összehívását kérte a Tanács elnökétől.

A Társulási Tanács 2010. november 25. napján tartott ülésén módosított Társulási Megállapodás V. fejezet 3. pontja szerint a Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, s az elnök azt köteles összehívni. Az V. fejezet 4. b) pontja értelmében a Társulás ülését össze kell hívni a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 7. § (3) bekezdés c) és d) pontjai szerinti esetekben. Egyebekben az ülés összehívása tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései irányadók az V. fejezet 5. pontja alapján.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (Tkt.)
7. § (3) bekezdés a)-d) pontjai szerint:
„(3) A társulási tanács ülését össze kell hívni:
a)  szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b)  a többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben;
c)  a társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d)  a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt      napon  belül."

A kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a Társulási Megállapodás szövegének módosítására a hivatkozott ülést követően nem került sor, így jelenleg a 2010. november 25-i ülésen elfogadott megállapodás alkalmazandó. A Társulási Megállapodás hatályos szövegében nem található a Polgármester Asszony által hivatkozott, az ülés összehívásának határidejére vonatkozó rendelkezés, abban csupán a törvényben rögzített esetekre, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatra történik utalás. Megállapítható tehát, hogy a Társulás működését meghatározó dokumentumok közül sem a Társulási Megállapodásban, sem a Szervezeti és Működési Szabályzatban nem található olyan, a Tkt 7. (3) bekezdés b) pontján alapuló rendelkezés, amely a tanács ülésének 5 napon belüli összehívására vonatkozó kötelezettséget rögzítené.

A Tkt. 12. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a többcélú kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak, továbbá összehívja a társulási tanács ülését, ha a 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint tett indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget.

Mártély Község Képviselő-testületének 2011. július 14. napján kelt kezdeményezését érintően a Társulási Tanács elnöke a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles összehívni a tanács ülését. Hivatalom tudomása szerint a Társulási Tanács ülését a Tanács elnöke 2011. július 29. napjára hívta össze. Arra nézve nem áll rendelkezésre információ, hogy a képviselő-testület indítványa a címzett részére mikor került kézbesítésre, mivel a levél ajánlott küldeményként (nem pedig tértivevénnyel, avagy a kézbesítés tényét egyéb módon igazolva) került elküldésre. Tekintettel azonban arra, hogy az indítvány július 14. napján kelt, a társulási tanácsi ülés pedig július 29. napjára került kitűzésre, így az megfelel a Tkt.-ban rögzített 15 napon belüli összehívás követelményének.

A fentiek alapján nem állapítható meg mulasztás az ülés összehívásával kapcsolatban, így a kormányhivatal részéről törvényességi intézkedés megtétele nem indokolt.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Szeged, 2011. július 25.