Gondozási Központ intézményvezetői állásra pályázat
2010. november 16. 12:42

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mártély Községi Gondozási Központja

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2011. január 21.- 2016. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gondozási Központ működtetése, a szakmai feladatok, a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, nappali ellátás) biztosítása, gazdálkodás rendjének betartása, munkáltatói jogkör gyakorlása a dolgozók felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         képesítést igazoló okiratok másolata

§ intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§       pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2011. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt, a 06/62-528-062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1332/2010., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.martely.hu - 2010. november 19.

§         Polgármesteri hivatal hirdetőtábla - 2010. november 19.

§         KALÁRIS helyi lap - 2010. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martely.hu honlapon szerezhet.