JELENTÉS - Mártély Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezet, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről
2010. szeptember 3. 19:23

Mártély Község Önkormányzat

6636 Mártély, Rákóczi tér 1.

 

 Önkormányzati vagyona és pénzügyi helyzete 2006 és 2010 június 30. között

 

Mártély Község Önkormányzata vagyonmérlegében 2006 és 2010 június 30-a között 411.569 E/Ft vagyonnövekedést mutatott ki.

Befektetett eszközök növekedése 390.818 E/Ft, melyből 308.264 E/Ft a csatornahálózat kiépítéséhez kapcsolódik. A fennmaradó rész a terepülés rendezési tervének módosítása, gépek, eszközök beszerzése az intézmények működésének biztosításához valamint 2008-ban önkormányzati társulásba bevont addig önállóan működő és gazdálkodó ÁMK vagyonának átvétele. 2008-ban 3.000 E/Ft-ot költöttünk az orvosi rendelő felújítására, valamint 2.302 E/Ft-ot a Tiszai utcai buszforduló helyreállítására.

Követeléseink, kintlévőségeink növekedése  18.035 E/Ft. Ebből a Kommunális Közmű Beruházó és Üzemeltető Intézmény által víz- és szennyvízszolgáltatás során kiszámlázott díjakból be nem folyt összeg 3.787 E/Ft, mely a 2007 évhez viszonyítva 866 E/Ft-tal több.

Helyi adó kivetésből (iparűzési adó, kommunális adó, gépjárműadó) valamint ezekhez kapcsolódó késedelmi kamat és bíráságból származó követelésünk 2010.06.30-án 28.616 E/Ft, mely 14.600 E/Ft növekedést mutat 2007-hez képest. Rövid lejáratú kölcsönt folyósításából származó követelésünk  2.670 E/Ft. Ebből a Mártély Szolgáltató Kft részére 2.540 E/Ft hitelt folyósítottunk, szociális alapon az arra rászorulók részére megítélt kölcsönökből 2010 június 30-ig 130 E/Ft nem került visszafizetésre.

Pénzeszközeink 1.680 E/Ft-tal nőtt 2007-hez viszonyítva. 2010 június 30-án pénztárunkban 125 E/Ft készpénz volt. Bankszámláinkon elhelyezett pénzösszeg 11.532 E/Ft volt. 923 E/Ft idegen pénzeszközt tartottunk nyilván (letéti számlán, idegen bevételek, illetékbeszedési számlán).

Egyéb aktív pénzügyi elszámolásunk egyenlege 2.500 E/Ft, 1.036 E/Ft növekedés 2007-hez képest.

Saját tőke változása 424.094 E/Ft-tal nőtt a vizsgálat időszakban. Ez a változás elsősorban a befektetett eszközök, követelések, kötelezettségek és pénzügyi műveleteink alakulását mutatja.

Tartalék, szabad pénzeszköz 2010 június 30-án 6.728 E/Ft volt.

Jelenleg az önkormányzatnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

Rövid lejáratú kötelezettségeink 7.803 E/Ft-tal csökkent 2007 év végéhez képest. Ez év június 30-án 13.905 E/Ft folyószámlahitel és 4.050 E/Ft egyéb rövid lejáratú hitel állományunk volt. Szállítók felé 5.038 E/Ft tartozást mutattunk ki. Helyi adók túlfizetéséből 3.442 E/Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege június 30-i záráskor 1.602 E/Ft.

A vagyonváltozást évenkénti alakulását a csatolt melléklet tartalmazza.

 

Mártély Község Önkormányzatának a képviselő-testület megalakulását (2006) követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről

 1./ 82/2010.(V.12) Kt. határozat: Nagy István könyvvizsgáló megbízása Mártély Község Önkormányzatának képviseletére az UniCredit Bank és a Vizikomű Társulat által 2005-ben kötött hitelszerződés eredeti feltételeinek érvényesítése során, amennyiben az 2011-re áthúzódik.

 2./ 187/2009.(XI.23.) Kt. határozat: Európai Uniós IPA- határon átnyúló együttműködési program keretében „Erőszak ellenes és bűnmegelőző központ civil hálózat létrehozása” pályázatban vállalt bruttó 1.250 euró önrész biztosítása

 3./ 185/2009.(IX.23.) Kt. határozat: Erdei Iskola felújítás: A beruházási kivitelezése átnyúlik 2011-re, az átnyúló beruházás önrészének biztosítás maximum 8.436 E/Ft

 4./ 132/2009.(IX.21.) Kt. határozat: „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” kialakítására benyújtott (IKSZT) pályázatban vállalt 12.500 E/Ft önrész amennyiben a pályázat elbírálása, kivitelezés áthúzódik 2011-re.

 5./ LEADER: Falumegújítás pályázatban foglaltak önrészének biztosítása 9.500 E/Ft.

 6./  TÁMOP- 3.1.4/08/2. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” pályázati támogatás elszámolásának utolsó ütemét a gesztor önkormányzat Szegvár Nagyközség Önkormányzata előlegezi meg. A kamatok megfizetését az önkormányzat vállalta.

 7./ Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program saját forrásának finanszírozása.

 8./ TEKI pályázat külterületi útfelújítás 6.578.834,- Ft. önerő biztosítása.

 9./ Leader helyi rendezvény lebonyolítás pályázat ÁFA (602.000,- Ft.) kifizetése és a megelőlegezéshez szükséges kamat megfizetése.

 10./ Kistérségi közkincs kerekasztal pályázat önrésze: 25.000,- Ft.

 

 A jelentés részletes kimutatásai a jegyzői irodában ügyfélfogadási időben bárki számára megtekinthetőek.

 

Mártély, 2010. augusztus 17.

 

Balogh Jánosné

  polgármester