Mártély község képviselő testületének féléves munkatervei
2014. április 1. 16:24

Száma: ……………./2013.

Tárgy: Mártély község Képviselő-testületének 2014. I. féléves munkaterve

 

 

Mártély Község

Képviselő-testülete

 

Mártély

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Mellékelten Önök elé terjesztem 2014. I. félévre elkészített munkatervét.

Mint ismeretes Önök előtt, a község védőnői állására pályázatot írtunk ki, amelynek benyújtási határideje ez év december vége, így arról szükséges lesz január hónapban dönteni, várhatóan rendkívüli ülés keretében kerül sor annak tárgyalására.

Egyebekben fő napirendi pontként azok az aktuális feladatok kerültek tervezésre, amelyekre vonatkozóan az első félévben döntést kell hoznunk.

 

Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg, és fogadják el a munkatervet.

 

Mártély, 2013. november 27.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Balogh Jánosné

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. I. félévi munkaterve

 

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. Ök. rendeletének (SzMSz) 6. § (1) bekezdése alapján a 2014. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

I. 

 

A képviselő-testületi ülésre állandó tanácskozási joggal meghívott:

 

dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

dr. Végh Ibolya aljegyző, akadályoztatásuk esetén helyettesítésre jogosult

dr. Ambrus Norbert
Dr. Lázár János országgyűlési képviselő

Dr. Makó András Járási Hivatal vezetője

Tóthné Kecskeméti Katalin Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgató

Pusztai Sándorné Ifjúsági és Népjóléti Bizottság nem képviselő tagja
Takács Béla Ifjúsági és Népjóléti Bizottság nem képviselő tagja
Szél Sándorné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
Tóth Mihály Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
Intézményvezetők
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal érintett előadói
Szuromi Ernő falugondnok
Községi civil szervezetek vezetői (II/5. pont)

 

Jogaik gyakorlása érdekében tanácskozási joggal meghívottak

az ügykörüket érintő napirendekhez:

Mártélyi ÁMK Közalkalmazotti tanácsának képviselői

Idősek Tanácsának képviselője: Nagy Sándorné elnök

Egészségügyi és Szociális Közalkalmazotti Képviselő

 

 

Lakossági tájékoztatás céljából meghívottak:

DÉLVILÁG Szerkesztősége, Hódmezővásárhely
Rádió 7, Hódmezővásárhely
Lakossági tájékoztatás céljából a Mártély községi könyvtár részére egy példány meghívót és fő napirendi előterjesztéseket meg kell küldeni.

 

II.

 

A képviselő-testületi ülések nyilvánosak. A képviselő-testület zárt ülést a Szervezeti és Működési Szabályzat 10. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján tart.

 

A képviselő-testület az üléseit a munkatervben meghatározott tárgyhó folyamán, az utolsó szerdai napokon tartja, amennyiben a munkatervében ettől eltérően nem rendelkezik. Egyedi esetekben a polgármester a rendes képviselő-testületi ülést ettől eltérő időpontban is összehívhatja, erről azonban a napirend elfogadása előtt szóban indokolást ad a képviselő-testület részére.

A rendkívüli ülés összehívására az SzMSz 5. §-ában foglaltak az irányadóak.

Az ülések helye - eltérő rendelkezés hiányában - a Községház. (Mártély, Rákóczi tér 1.)

 

A polgármester a napirendek tárgyalását követően előterjeszti:
           a.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentését,
           b.) tájékoztatását az előző ülés óta eltelt időben történt fontosabb eseményekről.

Mártély Községben működő civil szervezetek:

Mártélyi Olvasókör – Vöröskereszt Mártélyi Szervezete – Mártélyi Sportkör – Üdülőhely- és Faluvédő Szépítő Egyesület – Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Khe. – Községi Vendégvárók Szövetsége – „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete – Őszirózsa Népdalkör - Mártélyi Vadász Egyesület – Mártélyi Terep – és Vadászíjász Sportegyesület- „Hogy életük legyen” Alapítvány

 

III.

 

2014. február

 

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megalkotása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vesz:

 • jegyző, aljegyző
 • önkormányzati intézmények vezetői, gazdálkodási előadó

 

Véleményezi:

 • Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

Meghívandók:

 • intézményvezetők
 • gazdálkodási előadó (hivatali és ÁMK)
 • intézmények érdekképviseleti szerveinek képviselői
 • könyvvizsgáló

 

2./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

3./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2013. év IV. negyedévi tevékenységéről

Előadó: címzetes főjegyző

Véleményezésre: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4./ Előterjesztések

 

5./ Interpellációk

 

Írásbeli előterjesztés leadásának határideje: ……………………………………..

 

 

2014. március

 

1./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2./ Beszámoló a polgármesterre átruházott szociális hatáskörök 2013. évi gyakorlásáról

Előadó: Balogh Jánosné polgármester


3./ Beszámoló az Ifjúsági és Népjóléti Bizottságra átruházott szociális hatáskörök 2013.      

     évi gyakorlásáról

Előadó: Nagyné Szentirmai Anna a Bizottság Elnöke

 

4./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

5./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

     2013. évi ellátásáról

Előadó: HTKT Kapcsolat Központ,

               Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport,

               Körzeti Védőnő

Véleményezésre: Ifjúsági és Népjóléti Bizottság

 

 6./ Előterjesztések

 

 7./ Interpellációk

 

Az írásbeli előterjesztés leadási határideje: …………………………….

 

 

2014. április

 

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

     szóló rendelet megalkotása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vesz:

 • jegyző, aljegyző
 • önkormányzati intézmények vezetői

 

Véleményezi:

 • Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

Meghívandók:

 • intézményvezetők
 • gazdálkodási előadó (hivatali és ÁMK)
 • intézmények érdekképviseleti szerveinek képviselői
 • könyvvizsgáló

 

2./ A 2013. évi belsőellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

Véleményezi:

 • Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3./ Előterjesztések

 

4./ Interpellációk

Az írásbeli előterjesztés leadási határideje: ……………………………..

 

2014. május

 

1./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2014. év I. negyedévi tevékenységéről

Előadó: címzetes főjegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

 

1./ Községi civil szervezetek működéséről tájékoztató

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

2./ Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Gondozási Központ Intézményvezető

 

3./ Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

      Központja Mártély község területén végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató

 

4./ Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: dr. Rádi Norbert Városi Rendőrkapitány

 

Meghívandók:

 • Mártélyi KMB
 • Polgárőr Egyesület Elnöke

 

5./ Előterjesztések

 

6./ Interpellációk

 

Az írásbeli előterjesztés leadási határideje: ………………………………….

 

 

2014. június

 

1./ A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

2./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. félévében 

     végzett munkájáról

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

3./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

 

4./ Előterjesztések

 

5./ Interpellációk

 

Az írásbeli előterjesztés leadási határideje: ………………………………….

 

Mártély, 2013. november 27.

Balogh Jánosné

  polgármester

 

 

 

 

 

 

Ezt a munkatervet Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete 207/2013. (XI. 27.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

 

 

 

Mártély, 2013. november 27.

 

 

dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: A képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 4/2003. (III. 25.) Ök. rendeletének 6. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervét, mely e határozat mellékletét képezi, elfogadja.

 

A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy az SzMSz 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, erről az érintetteket értesítse.

 

Felelős: Balogh Jánosné polgármester

Határidő: 2013. december 31.

 

A határozatról kivonaton értesül:

Balogh Jánosné polgármester

Települési képviselők

Képviselő-testület Bizottságainak külső tagjai

dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

dr. Lázár János országgyűlési képviselő

Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely

Intézményvezetők

Szuromi Ernő tanyagondnok

községi civil szervezetek vezetői

Községi Könyvtár, Mártély

Nyilvántartás