Önkormányzati választási eredmények
2010. október 6. 13:09

Jegyzőkönyvi Kivonat

 

Mártély Község Helyi Választási Bizottsága 2010. október 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

 

32/2010. (X. 4.) HVB. határozat

 

Tárgy: Mártély Község polgármester választásának eredménye

 

 

HATÁROZAT

 

 

A Mártély Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napján megtartott polgármester választás eredményeként megállapítja és egyúttal közzéteszi, hogy Mártély Község megválasztott polgármestere

 

 

Balogh Jánosné független jelölt 375 szavazattal

 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani Mártély Község Helyi Választási Bizottságnál (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.) A  fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az 1997. évi C. törvény 8 § (4) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket. A fellebbezés jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltérő – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból lefolytathatja.

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontja alapján eljárva megállapítja, hogy a 2010. október 3. napján a kettő szavazókörös Mártély községben megtartott polgármester választáson a megjelent 699 választópolgár 696 érvényes szavazatát figyelembe véve Mártély község megválasztott polgármestere – a helyi önkormányzati képviselők- és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV törvény 47. § (4) bekezdés alapján – a legtöbb érvényes szavazatot szerző Balogh Jánosné független jelölt. A jogorvoslatot a Ve. 79. § és a 80. §-a biztosítja.

 

A határozatról értesítést kapnak:

 

1./ érintettek

2./ Apró Lajosné HVB elnök

 

kmft.

 

Apró Lajosné sk.                                                                             Nagy Andrásné sk.

                    Elnök                                                                                         Elnök-helyettes

 

 

A kivonat hiteléül:

 

dr. Tarics Csilla

jegyzőkönyvvezető