Pályázat az ÁMK intézményvezetői munkakör betöltésére
2013. április 16. 13:15

Mártély Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mártélyi Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6636 Mártély, Petőfi u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-  főiskola, pedagógus szakvizsga és/vagy közoktatás vezető szakképzettség,

-  legalább 5 éves szakirányú szakmai tapasztalat

-  magyar állampolgárság,

-  büntetlen előélet,

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Előnyben részesül:

- a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat,

- nevelési-oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- vezetői program

- képesítést igazoló dokumentumok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában résztvevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárás során

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történjen

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Jogszabályban foglaltak szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. június 15. 12 óra

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.